2006/Oct/05

วันนี้ประกาศผลสอบแล้ว~~~

สบายใจไม่ตกเลยเย้ๆผ่านพ้นไปซะทีนะ

คะเเนนบางคะแนนก็เฉียดๆแหะ เลขนี่ พอใจแล้วที่ไม่ตก

แต่กว่าจะได้รับผลไปรอเป็นชั่วโมงเลย

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ไปโรงเรียน

เพราะทางร.ร.จะประกาศผลสอบพวกติด ร 0 ฯลฯ

แต่เราไปถึงยังไม่ติดสักที รอจน 9 โมงเลยไปเที่ยวขี้เกียจรอ

เพราะเราก็ส่งงานครบแถมคะแนนเก็บก็เยอะคงไม่น่าจะติดไร

ก็เลยไปพาหุรัดกันก่อนไปก็ถามอ.ก่อนว่าไปอย่างไง

ถามเสร็จเดินออกจาก ร.ร.ไปเลย ไปบางลำภูก่อน หาไรกิน

เดินไปหาร้านหลายรอบเดินนานมากตกลงกินก๋วยเตี๋ยวที่ลงรถเมล์พอดี

(แล้วจะเดินวนไปวนมาไมเนี่ย-*-)

กินเสร็จก็ไปพาหุรัดโลดดดดดดดด~~~

ถึงพาหุรัดแล้วก็เดินตรง เลี้ยวไปเรื่อยๆหาร้านตัดชุดเดินไม่เจอเลย

ก็ตัดสินใจโทรหาซะ(กวางโทร...)

ถามทางเสร็จป้าบอกอยู่ตรงข้ามเพาะช่าง

แล้วเพาะช่างอยู่ไหนหว่าก็เดินไปข้ามถนนไป

ก็เลยตัดสินใจถามยาม ยามก็บอกว่าอยู่ตรงโน้น....น่ะ

เราก็เดินต่อไป อ่า!!!เจอแล้วเพาะช่าง....

มันก็คือตรงที่เราลงรถเมล์นั่นแหละ

สรุปคือเราเดินวนไปวนมานี่เองโดยที่ไม่รู้ไรเลย

เหนื่อยมากกกกก!!!

แล้วก็กว่าจะเจอร้าน''ป้าอ้วน''เราก็เดินถามทางไปเรื่อย

แล้วก็ผ่านร้านนึงว่าน่าจะใช่เพราะมีแบบชุดคอสอยู่

แต่ไหง!!ไม่มีคนอยู่ เราก็เดินผ่านไปผ่านมาจนลุงร้านข้างๆก็มอง

คงนึกว่า ''มันจะมาหาใครหรือเปล่าเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ได้''

ในสุดที่....ก็เจอคนตัดชุดแล้ว...

เราเลยรีบเอาแบบชุดให้ดูแล้วก็เลือกผ้าวัดตัว

แต่ป้าอ้วนน่ารักมากเลยล่ะ ไปซื้อผ้าให้ด้วยเพราะปัญญาอย่างเราคง...

เวลาเหลือเลยไป เซ็นทรัลเวิลด์ (ละลายเงินต่อ)

จากนั้นก็กลับบ้านเพราะเหนื่อยชิบ

ลองลงสีภาพดู

ขอบคุณกวางที่ให้รูปมาลงสี

เครดิต http://blueflame-ichise.exteen.com/20060929/fan-art

เรามีปัญญาเท่านี้แหละ และจะพยายามพัฒนาต่อไป

มาดูรูปลงสีเล่นๆของเรากัน ที่บ้านยังไม่มีเครื่องสแกนเลย

ทุเรศมาก......เอาเถอะแล้วจะพยายามต่อไปนะMermaid : Aya Ueto

เครดิต : http://www.sakurasoushi.com/

Comment

Comment:

Tweet


Do you guess it is not available to have some fun studying? Everything can be real. For example, you will keep away from essays completing if order custom writing. So, all can be simple, as you notice!
#239 by buy original papers (193.105.210.41) At 2011-11-17 11:34,
I do not realize how college student used to exist without the essay writing service. I opine that is the best invention of people.
#238 by essay writing service (193.105.210.41) At 2011-11-15 20:57,
comment4, çíàêîìñòâà ëåñáè êëóáû ìîñêâû âõîä äëÿ äåâóøåê, âîñòî÷íûå äåâóøêè çíàêîìñòâà, èíòèì íåãðèòÿíêè ëèëèÿ, õõõ çíàêîìñòâà,
#237 by Bhurxqes (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:28,
comment5, íåâüÿíñê çíàêîìñòâà îáùåíèå, çíàêîìñòâà ó-êàìåí, çíàêîìñòâà ïîõâèñòíåâî, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíîê â íèæíåì íîâãîðîäå,
#236 by Alrufhxm (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:55,
comment1, çíàêîìñòâà ãîðîäà øàõóíüÿ, çíàêîìñòâî ìîëäîâà ñëîáîäçåÿ, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîñòîâå-íà-äîíó, çíàêîìñòâî â ãîðîäå òàðàç,
#235 by Soncwiwo (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:43,
comment2, ìàìáâà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â âàî ãîðîäà ìîñêâû, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ìàíüÿê, òðàíñâèñòèò ìîñêâà çíàêîìñòâà,
#234 by Mkuzlfxo (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:20,
comment4, èíòèì çíàêîìñòâà êðîïîòêèí, çíàêîìñòâà â íîâîóçåíñêå, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ïî óêðàèíå, ñåêñ çíàêîìñòâà áåñ äåíåã,
#233 by Cifywdxk (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:46,
comment5, îáùåíèå è çíàêîìñòâî âîëãîãðàä, mail çíàêîìñòâà ñèñòåìà ìàìáà, çíàêîìñòâî íåâèííîìûññê,
#232 by Ssmmfkvo (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:34,
comment1, çíàêîìñòâà òåìíîêîæèå ïàðíè, äåâóøêè èùóò èíòèìíûå îòíîøåíèÿ, çíàêîìñòâî â òèðàñïîëü,
#231 by Jbrlkhph (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:23,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â òàøêåíòå, âçðîñëûå òåòè çíàêîìñòâà, êðàñíîÿðêèå çíàêîìñòâà,
#230 by Plavuhcm (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:12,
comment5, çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå äëÿ ñåêñà, ñàéò çíàêîìñòâà ðàäóæíûé, èíîñòðàííûå çíàêîìñòâà ðàçíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âî âíóêîâî,
#229 by Eijtzbiv (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:00,
comment3, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé ÷åðíóøêà, èíòèì óñëóãè ìîñêâè, îäèíî÷êè çíàêîìñòâà,
#228 by Keeupmcm (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:49,
comment5, èíòèìçíàêîìñòâà äëÿ ãååâ çà äåíüãè, çíàêîìñòâî â êîôå ïî àíãëèéñêè, î÷åíü òîëñòûå æåíùèíû çíàêîìñòâà,
#227 by Xubdstsw (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:39,
comment2, çíàêîìñòâî ñ âîëîñàòîé êèñêîé, çíàêîìñòâà íàõîäêà äåâóøêà äëÿ ñåêñà, ìîìåíòàëüíûå çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå,
#226 by Duxgbrcq (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:26,
comment6, çíàêîìñòâîî äëÿ ñåêñà ñ ãååì, çíàêîìñòâà ñ òóëüñêèìè äåâóøêàìè, ñàìûé ðàçâðàòíûé ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñóðãóòå,
#225 by Rsbaxrqo (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:03,
comment1, çíàêîìñòâîìñòâî, çíàêîìñòâà ã ñóì, çíàêîìñòâî ãîðîä àñòðàõàíü, çíàêîìñòâà â ã.ïîëÿðíûé ìóðìàíñêîé îáëàñòè,
#224 by Ipnvkxbv (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:41,
comment6, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ïàðíÿ, çíàêîìñòâà â ìîñêâ, çíàêîìñòâà èòàëüÿíåö ïðèãëàøåíèå â èòàëèþ,
#223 by Gqcgjnsk (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:29,
comment6, èíòèì çíàêîìñòâà çåëåíîêóìñê, êëóá çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àëäàíå, óêðàèíà çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà,
#222 by Iqkdctkg (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:18,
comment4, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà ñò êðûëîâñêîé, çíàêîìñòâà ãîðîä èøèìáàé, çíàêîìñòâà â ìèíõ, çíàêîìñòâà ñ äàãåñòàíñêèìè ïàðíÿìè,
#221 by Zhubyjcf (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:06,
comment5, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê íèæíåâàðòîâñê, ýëåêòðîñòàëü çíàêîìñòâ